کتابها کتابها

بازگشت
مديريت استراتژيک منابع انساني
مايکل آرمسترانگ
دکتر محمد صائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
امروزه با گذشت بيش از يک قرن از عمر مديريت علمی؛ نظريه پردازان و سياستمداران بزرگ دنيا، توجه مديران عالی بخش دولتی، سازمان‌ها و... را به هدف‌ها و برنامه‌های استراتژيک جلب کرده‌اند. درحقيقت، ماهيت مديريت استراتژيک منابع انسانی جنبۀ مفهومی دارد و نگرشی کلی است دربارۀ چگونگی دستيابی به ترکيب استراتژی‌های سازمان و منابع انسانی.
کتاب حاضر که ترجمۀ ويرايش چهارم کتاب «مديريت استراتژيک منابع انسانی- راهنمای عمل» است؛ دو ويژگی دارد: نخست، شماری از وظايف منابع انسانی را به طور مستقل با نگرش استراتژيک تشريح می‌کند و دوم، ابزارهایی را برای تحليل، برنامه‌ريزی و اندازه‌گيری ابعاد استراتژيک منابع انسانی ارائه می‌دهد که برای مديران جنبۀ کاربردی و برای دانشجويان تحصيلات تکميلی در رشتۀ مديريت، ارزش پژوهشی دارد.
برای درک مديريت استراتژيک منابع انسانی، نخست بايد مفاهيم مديريت منابع انسانی و استراتژی را آن گونه که به ترتيب در فصل‌های يک و دو از بخش يکم (چارچوب مديريت استراتژيک منابع انسانی) آمده اند، درک کنيم؛ سپس در فصل سوم، مفهوم مديريت استراتژيک منابع انسانی بررسی می‌‌شود.بخش دوم به نقش مديريت و منابع انسانی در مديريت منابع انسانی و نيز به فرايندهای تدوين و راه‌اندازی استراتژی‌های منابع انسانی می‌پردازد. بخش سوم، همۀ عرصه‌های اصلی منابع انسانی را که استراتژی‌ها درون آنها تدوين می‌شوند؛ دربرمی گيرد. کتاب با ارائه جعبه ابزاری برای تدوين و ايجاد استراتژی‌های منابع انسانی از راه بازنگری استراتژيک پايان می‌پذيرد.