کتابها کتابها

بازگشت
مديرياري حرفه اي
سيديوسف رضوي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۶
۲۵۰,۰۰۰ ریـال
حضور از ابتداي صبح تا دير وقت در دفتر، برنامه‌ريزي کارها، پشتيباني از جلسات، راضي نگه‌داشتن رئيس منضبط و سخت‌گير، برقراري ارتباط اثربخش با افراد و گروه‌ها، تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعان خسته و عصباني، کار با رايانه و ماشين‌هاي اداري و دفتري، حفاظت از اطلاعات و اسناد و مدارک دفتر، پاسخ‌گويي به تلفن‌ها و همکاران، تنظيم نامه‌ها در کارپوشه، نظارت بر عملکرد عوامل خدمات و پشتيباني کننده و مواردي از اين دست در مجموع، وظايفي هستند که اغلب مسؤول‌دفتر‌ها و منشي‌ها هر روز انجام مي‌دهند؛ اگر قرار است شما يکي از آنان باشيد و يا اگر هستيد؛ اما از شناخت کامل وظايف خود مطمئن نيستيد؛ مطالعهي اين کتاب را به شما توصيه مي‌کنم؛ آموزش کامل مسؤول‌دفتر و منشي از تازه‌وارد تا مجرب و حرفه‌اي در اين اثر مورد توجه قرار گرفته است.