کتابها کتابها

بازگشت
جمعيت
جان ويکس
دکتر الهه ميرزايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۰,۰۰۰ ریـال
جمعیت شناسی؛ علمی است که تقریبا با همۀ عوامل تاثیرگذار یا تاثیرپذیر از حجم، توزیع، روند، ساختار و ویژگی های جمعیت شناسی سر و کار دارد؛ درحقیقت، اساس واقعی علم جمعیت شناسی را تشکیل می دهد و تغییرات جمعیتی یکی از نیروهای عمدۀ موثر بر تحولات اجتماعی و فن شناختی در همۀ دنیاست. این اثر در هفت فصل به فارسی ترجمه شده است که برخی از فصل های آن عبارتند از: منابع جمعیتی، دورنمای جمعیت، باروری: مفاهیم و اندازه گیری، مهاجرت و...
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی و مدیریت مفید است.