بازدید جناب آقای دکتر عسگری آزاد سرپرست معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور از مرکز بازدید جناب آقای دکتر عسگری آزاد سرپرست معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور از مرکز

عکس روز
$imageName
عکس‌هاي منتخب