سنجش صلاحیت مدرسان سنجش صلاحیت مدرسان

نظر به ابلاغ بخشنامه به شماره 464185 مورخ 1397/8/29 آن دسته از مدرسانی که متقاضی اخذ گواهینامه
صلاحیت (عمومی و موضوعی) تدریس در دوره های آموزشی کارکنان و مدیران دولت هستند، می توانند مدارک خود را مطابق مفاد بندهای الف و ب ماده چهارم بخشنامه مزبور، برای بررسی به معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی ارسال نمایند.
برای ارائه اطلاعات بیشتر تلفن های 42501823 و 42501876 آماده پاسخگویی است.