اساسنامه انجمن اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن فارغ التحصيلان مديريت دولتي


فصل اول : كليات و اهداف

ماده 1 : كليات
جمعيتي كه حول محور گرد آيد بدون ترديد مشمول رحمت الهي خواهد بود. اجتماعي كه برحبل متين الهي اعتصام جويد برخوردار از تأييدات خداوندي خواهد بود و جماعتي كه پيروي از احكام قادر متعال را در دستور كار خود قرار دهد به مصداق دست حكيم قدير را پشتوانه خواهد داشت . با همت مديراني كه تحت عنوان در مركز آموزش مديريت دولتي بعنوان دانش آموختگان علم مديريت ، در عين تلاش در ميدان عمل ، به سلاح علم نظري نيز تجهيز شدند . از آنجائيكه را بدون كارائي نيست و به تعبير قرآن كريم در خصوص و در جهت استمرار تداوم وتحكيم جمعيت متشكل اسلامي ، انجمني به نام تشكيل مي گردد .

ماده 2 : موضوع
انجمن داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و تشكلي است صنفي ، علمي ، تخصصي و پژوهشي كه در چارچوب اهداف مندرج در ماده ( 6 ) اساسنامه فعاليت مي نمايد .

ماده 3 : محل
مركز اصلي انجمن در تهران مي باشد و در صورت لزوم طبق تصويب هيأت مديره مي تواند در ساير شهرهاي كشور شعبه يا دفتر نمايندگي دائر نمايد .

ماده 4 : تابعيت
انجمن ، تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته و رهنمودهاي ولي فقيه را سرلوحه فعاليت خود قرارمي دهد .

ماده 5 : مدت فعاليت
انجمن از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد .

ماده 6 : اهداف و فعاليت هاي انجمن
1- بهره گيري از تعاليم عاليه اسلام .
2- تلاش در جهت شناسائي و ترويج مديريت اسلامي .
3- آگاهي اعضا از آخرين يافته هاي علمي در زمينه مديريت .
4- تبادل اطلاعات در زمينه مسائل مديريتي كشور .
5- همكاري و همفكري در رفع مشكلات و مسائل اداري كشور .
6- ارائه خدمات مشاوره اي مديريت ، آموزشي ، علمي و فني .
7- تهيه و ترويج و انتشار نشريات علمي ، آموزشي و پژوهشي .
8- ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل نظر بين محققان و متخصصان
و ساير كارشناساني كه به نوعي با رشته هاي گوناگون علم مديريت سروكار دارند .
9- برگزاري گردهمائي هاي آموزشي و پژوهشي در سطوح ملي و بين المللي .


اساسنامه انجمن

فصل دوم : عضويت


ماده 7 :
انجمن داراي سه نوع عضو مي باشد :
1- فارغ التحصيلان رشته مديريت دولتي ( دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت دولتي در مرحله پايان نامه ) كه مفاد اساسنامه را بپذيرند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند . اعضاي پيوسته ، اعضاي اصلي محسوب مي شوند و داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت و رعايت مصوبات مجامع عمومي ، تصميمات هيأت مديره و ساير اركان انجمن در حدود وظايف آنها هستند .
2- فارغ التحصيلان ساير رشته هاي مديريت بشرط پذيرفتن مفاد اساسنامه مي توانند بعنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند .
3- اعضاي افتخاري انجمن از بين مقامات عالي رتبه و دانشمنداني كه داراي تجربه يا تحقيق علمي ممتاز باشند با پيشنهاد هيأت مديره ،توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.


اساسنامه انجمن

فصل سوم : اركان انجمن


ماده 8 :
اركان انجمن عبارتند از :
1- مجمع عمومي
2- هيأت مديره
3- بازرس ( يا بازرسان )


الف : مجمع عمومي

ماده 9 :
مجمع عمومي متشكل از كليه اعضاي انجمن و عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي باشد كه بصورت عادي يا فوق العاده و يا عادي بطور فوق العاده تشكيل مي شود .

ماده 10 :
مجمع عمومي عادي ساليانه يك بار تشكيل مي شود ، براي رسميت جلسه ، حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضا وكالتا" و اصالتا" لازم است .جهت تصويب هر موضوعي ، رأي موافق اكثريت اعضا ي حاضر ضرورت دارد . در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت مي يابد .
مجمع عمومي عادي ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا دوسوم كل اعضا تشكيل گردد .

ماده 11: وظايف مجمع عمومي عادي
1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ( يا بازرسان ) .
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس ( يا بازرسان ) .
3- تعيين خط مشي كلي انجمن .
4- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره .
5- تصويب ترازنامه و بودجه انجمن .
6- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاو دعوتنامه هاي انجمن .

ماده 12 :
مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات اعلام در روزنامه كثير الانتشار يا توسط دعوتنامه كتبي مانند مجمع عمومي عادي و با شرايط ذيل تشكيل مي شود .
1- با درخواست هيأت مديره يا بازرس ( يا بازرسان )
2- با درخواست يك دوم از اعضاي انجمن

تبصره 1 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا مي رسد .

تبصره 2 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت ، همان شرايط مجمع عمومي عادي را دارد .
تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر مي باشد .

ماده 13 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده
1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
2- بررسي و تصويب انحلال انجمن
3- تغييرات هيأت مديره

ماده 14 :
مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .


ب : هيأت مديره

ماده 15 :

انجمن داراي هيأت مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد .

تبصره 1: شعبات انجمن در مركز استانها توسط هيأتي مركب از 3 نفر كه از سوي اعضا ي هر شعبه انتخاب و با تصويب هيأت مديره مركزي منصوب مي شوند ، اداره مي شود . اعضاي اين هيأت ها طبق دستورالعمل هيأت مديره مركزي فعاليت مي نمايند .

تبصره 2 : جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با حداقل 3 رأي موافق معتبر مي باشد .

تبصره 3 : اعضاي هيأت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب مي نمايند .

تبصره 4 : شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروري است .و غيبت هريك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب محسوب مي شود .

تبصره 5 : در صورت استعفا يا فوت و يا سلب شرايط از هريك از اعضاي هيأت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيأت مديره ، بجاي عضو اصلي انجام وظيفه مي نمايد .
تبصره 6 : هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي دهد ، بنا به ضرورت با دعوت رئيس هيأت مديره و يا نايب رئيس ، تشكيل جلسه فوق العاده مي دهد .

ماده 16 :
مجمع عمومي عادي ، اعضاي هيأت مديره را براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد . انتخاب مجدد هيأت مديره براي دوره هاي بعد بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود ، انتخابات هيأت مديره جديد را برگزار كند .

ماده 17 :
هيأت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل مي باشد .
تعيين حق عضويت و ايجاد صندوق تعاون و حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حساب هاي انجمن ، پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب بانكي ، انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حاكم و تعيين وكيل و عزل آنان ، قطع دعاوي از طريق سازش ، در صورت اقتضاء ، تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل .
بطور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن و واگذاري و فك رهن و استقراض بنام انجمن انجام دهد .

تبصره 1 : انتقال قطعي اموال غير منقول بايد به تصويب مجمع عمومي برسد .

تبصره 2 : جز در باره موضوعاتي كه بموجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است ، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود موضوع انجمن دارا مي باشد .

تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار و با مهر معتبر است .


ج : بازرس ( يا بازرسان )

ماده 18 :

مجمع عمومي يك نفر را بعنوان بازرس اصلي ويك نفر را بعنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد .

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس و يا بازرسان بلامانع است .

ماده 19 :
وظايف بازرسان بشرح ذيل است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2- مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارشي از عملكرد هيأت مديره انجمن براي مجمع عمومي .
3- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .

ماده 20 :
كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيأت مديره انجمن بايد جهت بررسي در دسترس بازرس ( بازرسان ) قرار گيرد .

اساسنامه انجمن

فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه


ماده 21:
بودجه انجمن از طريق حق عضويت ، قبول هدايا ، اعانات ، قبول وصيت و وقف و نيز ساير منابع تأمين مي شود .

ماده 22 :
كليه مدارك رسمي انجمن ، پرونده ها و نوشتجات رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود . مكاتبات رسمي انجمن ممهور به مهر انجمن و ممضي به امضاي رئيس هيأت مديره ودر غياب او نايب رئيس هيأت مديره مي باشد .
تبصره 1: مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ و به امضاي اعضاي ذيربط مي رسد .

ماده 23 :
هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئوليت قانوني دارند .


ماده 24 : انحلال انجمن
در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومي فوق العاده ، هيأت تصفيه اي جهت اداي ديون و وصول مطالبات تعيين مي نمايد .

ماده 25 :
تعيين تكليف كليه اموال متعلق به انجمن بعد از مرحله تصفيه موكول به اذن ولي فقيه مي باشد .

ماده 26 :
سازمان و تشكيلات انجمن با توجه به هدف هاي مندرج در اساسنامه به تصويب مجمع عمومي مؤسس مي رسد ، اصلاحات بعدي بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب هيأت مديره مي باشد .

ماده 27 :
هيأت مديره موظف است جلسات اعضاي انجمن را حداكثر هر دوماه يك بار تشكيل دهد .

ماده 28 :
اين اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 28 ماده و 14 تبصره در اولين نشست رسمي اعضاي مجمع عمومي انجمن در تاريخ 11/6/1371 به تصويب رسيد .