انتشارات انجمن انتشارات انجمن

انتشارات انجمن

عنوان كتاب

نويسنده

فرمت

حجم

دريافت فايل

پارسایی در مکتب علیعلیه السلام علی ثقفی pdf 1MB download
مدیریت جامع درکلام علیعلیه السلام علی ثقفی pdf 5201KB download
بهترین فرزند در مکتب علیعلیه السلام علی ثقفی pdf 497KB download
جامعه سالم علی ثقفی pdf 557KB download
مسئله مسکن و راه حل های آن

جستاری از انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی

pdf

 697KB

download

نظريه هاي نوين سازمان و مديريت

پيتر دراكر
(ترجمه :دكتر محسن قدمي و مسعود نيازمند)

pdf

118KB

download

مدلهاي كليدي مديريت

استيون تن هو، ووتر تن هو ، فرنس استيونس ،مارسل ون در الست
(ترجمه : دكتر محمد صائبي)

pdf

5.85MB

part1, part2
part3, Part4Part5, Part6

اشتغال ، چالشها و راهكارها

انجمن فارغ التحصيلان مديريت دولتي

pdf

20KB

download