مديران مديران

محمد جلالی ابیانه

عنوان پست سازمانی: مدیر
محل خدمت : مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 42501301
پست الكترونيك : abyaneh@smtc.ac.ir
نمابر : 42501300

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی (گرایش MIS)

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکترا مدیریت فناوری اطلاعات در حال انجام مراحل دفاع از تز 

سوابق علمی
تدریس دروس رایانه ای و مدیریتی برای سازمانها و موسسات مختلف
پژوهش، تحقیق و ترجمه در زمینه سیستم های اطلاعات مدیریت، اتوماسیون اداری و آمار
شرکت در سمینارها و همایشهای تخصصی داخلی و بین المللی

سوابق اجرايي

عنوان شغلی زمینه فعالیت محل اشتغال
23 سال سابقه مدیریت در بخشهای مختلف کامپیوتری مرکز و موسسه
فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مشاور و عضو شوراهای تخصصی ICT در سازمان ها و موسسات مختلف
فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان ها و موسسات مختلف 

مدیریت و راه اندازی پروژه های رایانه ای نظیر پرتال ها، بانکهای اطلاعاتی، سیستم های مکانیزه و ... برای مرکز، موسسه و سازمانهای مختلف. از جمله طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات مدیران کشور، بانک اطلاعات دانشوران، سیستم جامع اتوماسیون اداری مالی و ایجاد زیرساخت استاندارد و ایمن اینترنت پرسرعت در مرکز
 
فناوری اطلاعات و ا رتباطات

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مرکز آموزش مدیریت دولتی