نمایش محتوا نمایش محتوا

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 9

​ جستارهای علمی
 نشست تخصصی
 معرفی دوره
 مصاحبه اختصاصی
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان
(مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام)

رضا نصری، امین رستم نیا، همایون مرادی نژاد،فریباجمشیدی
 

بررسی رابطه الگوی توانمندسازی منابع انسانی و تعالی سازمانی
شهلا شهباز، محمدرضا دلوی، الهه لشگری
 

عوامل موثر برتوانمندسازی کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت
مسعود پورکیانی، امین نیکپور، راحله چمنی فرد
 

بررسی رابطه بین توانمندسازی و روانشناختی با عملکرد شغلی
(مطالعه موردی؛آموزش فنی وحرفه ای استان لرستان)

 حبیب میرزایی(نویسنده مسئول)، الهام نظری

نشست تخصصی

نشست تخصصی نقش سرمایه انسانی 1400/01/25
سخنران: دکتر صدرالدین نوش آبادی

معرفی دوره
آموزش، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی
مدرس: خانم الهه لشگری
 
مصاحبه اختصاصی
خانم دکتر طیبه امیرخانی
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 
آقای حبیب الله رحمتی
مدیر برنامه ریزی و ارزیابی مرکز آموزش و توسعه دانش بانک سپه
 
معرفی کتاب
تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان
نوشته سیروس آقایار