* *

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 10

​ جستارهای علمی
 گزارش ها
 نشست های تخصصی
 مصاحبه اختصاصی
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

آسیب شناسی و بررسی ملاحظات طراحی، اجرا و مدیریت فرآیندهای کانون های ارزیابی
میلاد شمس زارع، نیما رحیمیان
 

لزوم توجه به ابزارهای غیرتمرینی (روا نسنجی) در کانو نهای ارزیابی و توسعه​
دکتر مهدی وفایی زاده
 

تبیین فرآیند سیاستگذاری توسعه شایستگیهای کارکنان دولت
(مطالعه موردی: کانو نهای ارزیابی و توسعه در نظام اداری)
مهدی حسینی راد، فردین حسینی
 

آسیب شناسی کانون ارزیابی و توسعه: تجربه کانون ارزیابی و توسعه مرکز آموزش مدیریت دولتی
مصطفی حسن زاده

گزارش ها

گزارش عملکرد کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
مرکز آموزش مدیریت دولتی​

نشست های تخصصی
سلسله نشست های چالش ها و فرصت های کانونهای ارزیابی ایرانی
نشست هفتم سیاستگذاری برکانون ها

1 مهر 1400
نشست تخصصی آسیب شناسی کانون های ارزيابی و توسعه در نظام اداری
 دفتر همایشها و پژوهش های مرکز آموزش مدیریت دولتی
22 آبان 1400
مصاحبه اختصاصی
کانو ن های ارزیابی شایستگی مدیران​
مصاحبه شونده: دکتر سید محمود حاج اکبری
کانو ن های ارزیابی شایستگی مدیران​
مصاحبه شونده: دکتر علیرضا یوزباشی
معرفی کتاب
کتاب مهارتهای ارزیابان در کانوهای ارزیابی و توسعه
نویسنده: دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی