کارگاه های علمی- تخصصی کارگاه های علمی- تخصصی

از اهداف اصلی هر سازمانی  کمک به رشد و پویایی کارکنان و مدیران و در نهایت کل محیط کار است. استفاده از روش هاي مختلف آموزشی و ارائه مسائل آموزشی واقعی، ایجاد موقعیت تعمق و بازاندیشی با بحث و تبادل نظر و دادن بازخورد به نظرات، همه در دستیابی به این هدف، موثر هستند.  کارگاه آموزشی يكي از روشهای رايـج انتقال اطلاعات و مهارت ها است.

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای رسالت‏ و اهداف کلان خود که همانا انتقال دانش و کسب مهارت است اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی می نماید. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.