* *

عناوین نشست ها در سال 1400

ردیف

موضوع نشست

نام استاد

تاریخ برگزاری

1

تبیین آثار و ابعاد کرونا ویروس بر سلامت اجتماعی

آقای دکتر حمیدرضا خانکه

1400/4/16

2

تجربه مدیریت مراقبت بیماری کووید 19 در کشور

 

خانم دکتر مریم حضرتی

1400/4/23

3

آثار کرونا ویروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آینده

آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

1400/2/29

4

مدیریت اجتماعی کرونا
(ابعاد، ابزارها و قوانین)

خانم دکتر عاطفه عابدینی

1400/6/17

5

کرونا ویروس، تهدیدی بر سلامت اجتماعی» (تبیین آسیب­ها، راهبردها و برنامه­های عملیاتی بهبود سلامت اجتماعی متأثر از کرونا ویروس)

دکتر سیدحسن امامی رضوی

1400/7/7

6

ارائه تجارب مدیریتی

وجه اله خدمتگزار

1400/2/4

7

ارائه تجارب مدیریتی

سیدمحمد میرمحمدی

1400/2/25

8

فرصتها و چالش‌های شرکتهای دانش بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقاء توان تولیدی کشور

دکتر روح اله ابوجعفری

1400/4/26

9

چالش‌های کاهش و توقف تولید، علل، راهکارها و نگاه به آینده

دکتر سیدحسین رضوی پور

1400/5/16

10

مانع­ زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر پالایش مقررات و مجوزها

دکتر علی فیروزی

1400/3/26

11

مستندسازي تجارب

(روش­ها، الگوها و ابزارها)

مهندس ساسان رستم نژاد

1400/6/27

12

رشد منابع انسانی در رشد و توسعه سازمان

دکتر صدرالدین صدری نوش آبادی

1400/1/25

13

ارائه یافته های پژوهشی

توانمندسازی مدیران منابع انسانی

دکتر فهیمه ربانی خواه

1400/3/19

14

ارائه یافته های پژوهشی

تبیین پویایی­های مدیریت دولتی در حمایت و تجاری سازی فناوری­های نوظهور در ایران

دکتر سیدحمزه نژاد حسین

1400/6/31