* *

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 6

​ جستارهای علمی
مصاحبه
 معرفی کتاب

جستارهای علمی

آسیب شناسی عوامل کلیدی در بهبود اثربخشی دوره های آموزشی شرکت ملی نفت ایران باتاکید بر الزامات اثربخشی آموزشی
علیرضا یوزباشی
 

اثربخشی برنامه درسی محیط کار؛ بررسی ابعاد، قلمرو و عوامل موثر
زهرا سادات مهماندوست قمصری
 

جو انتقال: سطح 6 ارزیابی آموزش
خدایار ابیلی
 

مصاحبه

اثربخشی آموزشی
مصاحبه شونده؛ دکتر هادی صادق دقیقی
 

اثر بخشی آموزشی
مصاحبه شونده؛ دکتر فیروزه عطاریان
 

معرفی کتاب

کتاب ارزشیابی آموزشی
نویسنده: عباس بازرگان