* *

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 9

مقالات تخصصی
 نشست های تخصصی
 مصاحبه های تخصصی
 معرفی کتاب

مقالات تخصصی

آسیب شناسی قوانین و مقررات «حوزه تولید» در نظام اداری ایران​
ماریه یدالهی، سجادغریبی​

تاثیر سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
لطفعلی عاقلی، مهران سام دلیری
ارائه مدل مانع زدایی از تولید در سازمان های تولیدی کشور
سمیرا کهن خاکی
طراحی مدل شبکه سازی فعالیتهای بسیج در مانع زدایی از تولید
علی میر
تحلیل مضمون مانع زدایی از تولید در نظام اداری با استناد به کلام مقام معظم رهبری و مستندات گام دوم انقلاب
علی میر، سیدمحمد کریمی
بررسی روش ها و موانع خصوصی سازی در نظام سلامت ایران​
محمد جواد حیدریان دولت آبادی، رسول مظاهری کوهانستانی
پیشرانهای فرهنگی و اجتماعی در مانع زدایی از تولید
سهیلاگلشناس، برنا فیروزی
بوروکراسی و راهکارهای برونرفت از وضع موجود در نظام تولید
طیبه اسدآبادی 
موانع اداری اقتصاد اوکراین و صورت بندی مفهومی مسئله پیش بینی آنها​
اج. کاپلنکو(دکتری اقتصاد، دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ملی ایوان فرانکو لووف، اوکراین)
ویراستار علمی و ادبی ترجمه: مریم رجب زاده 
رابطه بین موانع اداری مرتبط با مالیات و خصوصیات کسب وکارهای کوچک و متوسط، شواهدی از کشور اسلوونی
ژان راوژلی( دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه لیوبلیانا، لیوبلیانا، اسلوونی)
 الکساندر آریستوونیک (نویسنده مسئول، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه لیوبلیانا، لیوبلیانا، اسلوونی)
مترجم: افسانه عباسیان 
نشست های تخصصی
نشست تخصصی فرصتها و چالشهای شرکتهای دانش بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقاء توان تولیدی کشور
 سخنران: دکتر روح اله ابوجعفری
نشست تخصصی مانع زدایی از تولید و بهبود فضای کسب وکار
سخنران: دکتر علی فیروزی 
مصاحبه تخصصی
قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع رونق تولید ملی 
 دکتر علی مویدی خرم آبادی
(رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور)
نقش نظام بانکی در رونق تولید ​
 دکتر وحید شقاقی شهری
(استادیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی)
 
معرفی کتاب
اصلاحات اداری در کشورهای نوردیک
ترجمه دکتر علیرضا شاهپری،سعیده فروتن