* *

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 8

مقالات تخصصی
 مصاحبه تخصصی
 معرفی کتاب

مقالات تخصصی

مدیریت مشارکتی
دکتر مجید کردرستمی

نظام پیشنهادها؛ بستری برای نهادینه سازی فرهنگ مشارکت کارکنان در سازمانهای دولتی
دکترداریوش رضابیگی
برقراری فرهنگ مدیریت مشارکتی در سازمانها
رضا نایبی
پیشینه درجهان و نظام پیشنهادها از دیدگاه مدیران ژاپنی
دکتر فرهاد رجبی
مصاحبه تخصصی
فرهنگ مشارکت سازمانی در نظام اداری
مصاحبه شونده: سودابه رادفر
(دکتری مدیریت از دانشگاه تهران - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مشاور سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور زنان و خانواده)
نظام مشارکتی و نظام پیشنهادها
مصاحبه شونده: دکتر فرهاد رجبی
(دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه)
معرفی کتاب
هنر مشاركت آفريني پل زدن بر شكاف ميان افراد و قابليت ها
دیدمان مشارکت