* *

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 7

​ جستارعلمی
مقالات تخصصی
 مصاحبه تخصصی
 معرفی کتاب

جستارعلمی

رابطه حقوق شهروندی و نظام اداری
دکتر شهناز جهانگیری

حقوق شهروندی در نظام اداری
دکتر وحید آگاه

مقالات تخصصی

نظم و امنیت؛ یا حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر
دکتر حسین علائی

حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری ایران
لیلا مهربانی مجد
مصادیق حقوق شهروندی در آیین دادرسی اسلام و ایران
دکتر سحر ناصربخت
مصاحبه تخصصی
حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
مصاحبه شونده: دکتر کوروش استوار سنگری
(مدرس، مدیرعامل و عضو انجمن ایرانی حقوق اداری)
حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
مصاحبه شونده: دکتر محمد حسنوند
(مدرس، صاحبنظر و عضو انجمن ایرانی حقوق اداری)
معرفی کتاب
کتاب مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران