دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای

زمانبندی اجرای دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه­ای در سال 1400

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ماه برگزاری

تاریخ برگزاری

روز برگزاری

ساعت برگزاری

1

0005

تربیت ارزیاب حرفه­ای

خرداد

22/03/1400 لغایت 27/03/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17- 30/8

2

0006

تربیت ارزیاب حرفه­ای

تیر

05/04/1400 لغایت 10/04/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

3

0007

تربیت ارزیاب حرفه­ای

تیر

19/04/1400 لغایت 24/04/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

4

0008

تربیت ارزیاب حرفه­ای

مرداد

02/05/1400 لغایت 07/05/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

5

0009

تربیت ارزیاب حرفه­ای

مرداد

16/05/1400 لغایت 21/05/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

6

0010

تربیت ارزیاب حرفه­ای

شهریور

06/06/1400 لغایت 11/06/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

7

0011

تربیت ارزیاب حرفه­ای

شهریور

20/06/1400 لغایت 25/06/1400

شنبه تا پنج شنبه

30/17 30/8

8

0012

تربیت ارزیاب حرفه­ای

مهر

17/07/1400 لغایت 22/07/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

9

0013

تربیت ارزیاب حرفه­ای

آبان

08/08/1400 لغایت 13/08/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

10

0014

تربیت ارزیاب حرفه­ای

آبان

17/08/1400 لغایت 27/08/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

11

0015

تربیت ارزیاب حرفه­ای

آذر

06/09/1400 لغایت 11/09/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

12

0016

تربیت ارزیاب حرفه­ای

آذر

20/09/1400 لغایت 25/09/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

13

0017

تربیت ارزیاب حرفه­ای

دی

04/10/1400 لغایت 09/10/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

14

0018

تربیت ارزیاب حرفه­ای

دی

18/10/1400 لغایت 23/10/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

15

0019

تربیت ارزیاب حرفه­ای

بهمن

02/11/1400 لغایت 07/11/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

16

0020

تربیت ارزیاب حرفه­ای

بهمن

23/11/1400 لغایت 28/11/1400

شنبه تا پنج شنبه

17- 8

نکته مهم:

شهریه دوره برای متقاضیان معرفی شده از دستگاه­های دولتی، 21/600/000ریال و برای متقاضیان آزاد 25/90/000ریال می­باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم حبیبی (42501803) تماس حاصل نمایید.