* *

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 6

 

​ مقاله تخصصی

مصاحبه تخصصی

 معرفی کتاب

 

مقالات

جایگاه بهره وری در دوره دوم برنامه اصالح نظام اداری​
مهندس بهزاد محمودی 

 

بهره وری و توسعه سازمانی، یک روح در دو کالبد
مهندس بهزاد محمودی

بررسی نقش تعهد حرفه ای بر بهره وری کارکنان امور مالیاتی شهرستان هشترود​
رضا نایبی

نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور چگونه می تواند به کمک ارتقای بهره وری و عملکرد دولت بیاید؟
با تشدید نظارت، تسریع توان افزایی یا تنزل درجه ساختاری؟​

دکتر حمیدرضا نایبی

مصاحبه

 بهره وری، توسعه و تعالی سازمانی

مهندس رضا پورخردمند (مدرس، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران(

بهره وری، توسعه و تعالی سازمانی

دکتر مریم فهیما (صاحب نظر و مشاور حوزه مدیریت منابع انسانی (

معرفی کتاب

مدیریت بهره وری با تکیه بر فرهنگ سازمانی

نویسندگان: حمید نوروزی، ابوالفضل مقدم

رهبری بخش عمومی برای نوآوری و تولید

تلخیص: مهندس بهزاد محمودی (کارشناس آمار و بهره وری(