فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 5

​ مقاله
مصاحبه
 معرفی کتاب

مقالات

بررسی ابعاد  توانمندسازی و ارتباط آنها با مدیریت بهینه دانش
(مطالعه موردی: شرکت پست)

علي ساماني،مریم شریعتی
 

نقد و بررسی توانمندسازی کارکنان بخش دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‬‬‬‬
فیروزه عطاریان  
 

توانمندسازی کارکنان با استفاده از خدمات مشاوره و سلامت‬ ‬‬‬‬
محمد وفایی زاده 
 

توانمندسازی کارکنان مبتنی بر جانشین پروری
محمد سنایی راد 

راهبرد‌هاي توانمندسازي كاركنان در نظام اداري ايران
سمانه توکلی - مهدي نوربخش 

مصاحبه

"توانمندسازی کارکنان"
مصاحبه شونده؛ دکترمجیدمغنیان
( دکترای آموزش عالی، مدرس و مشاور در حوزه تکنولوژی آموزشی)
 

"توانمندسازی کارکنان"
مصاحبه شونده؛ دکتر اصغر منجمی ممقانی
دکتری مدیریت آموزشی –مدرس دانشگاه و مشاور منابع انسانی)
 

معرفی کتاب

تواناسازی کارکنان توانمندسازی سازمان
نویسنده: سیروس آقایار