** **

فصلنامه  مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 4

جستارهای علمی
سپهرنظریه
 نشست های تخصصی
 مصاحبه تخصصی
 معرفی کتاب  

جستارهای علمی

 بازآفرینی و تاب آوری سازمانی ضرورت راهبردی در چرخه حیات سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی
دکتر زهرا احمدی پور ریئس مرکز آموزش مدیریت دولتی

تاب آوری در نظام اداری(ابعاد و مؤلفه ها)
گردآوری و تنظیم: رضا نایبی

چارچوب های مفهومی و الگوهای تحقیق بر تاب آوری در رهبری
ترجمه: رضا نایبی
 
تاب آوری نظام اداری در برابر ویروس کرونا
تهیه کننده : سید حسین رضوی پور
 
ویروس کرونا و نیاز به مدیریت جهانی
نوشته: مارک کوکلبرگ - ترجمه: رضا نایبی
 
انجمن جهانی اقتصاد کرونا و زمینه همکاری
آموز ه های سه گانه بحران حکمرانی در عصر بیماری کرونا (covid 19)

ترجمه: رضا نایبی
 

سپهر نظریه

تاب آوری سازمانی و جایگاه آن در اسناد بالادستی نظام اداری کشور​

نشست های تخصصی

نشست تخصصی تاب آوری؛(کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی)
 

مصاحبه تخصصی

"تاب آوری سازمانی"
مصاحبه شونده: دکتر امیررضا آیت اللهی- مدرس دانشگاه و مشاور حوزه مدیریت

 
"تاب آوری سازمانی"
مصاحبه شونده : دکتر سمانه توکلی. : دکتری منابع انسانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
معرفی کتاب

پایش تاب آوری سازمانی؛
جستارهایی در اقتصاد مقاومتی
مولفان: عادل پیمانی، علی اصغر سعد آبادی، آرین عظیمی