** **

فصلنامه آموزش مدیریت دولتی- شماره 4

​ مقاله
مصاحبه
 معرفی کتاب

مقالات

بررسی و تحلیلی بر توانمندسازی کارکنان از منظر یادگیری سازمانی
محمدنقی ایمانی - سید مجتبی معرفتی 

تبیین ارتقاء نوآوری سازمانی با تمرکز بر مولفه های یادگیری سازمانی، تقلید و ظرفیت جذب

(شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران- پنها)
منوچهر منطقی - سحرملک محمدی

 

تاثیر رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی بر نوآوری باز؛
آزمون یک مدل میانجیگری تعدیل شده

حسین خنیفر - سحرملک محمدی

مصاحبه

"یادگیری سازمانی"
مصاحبه شونده: دکتر اباصلت خراسانی؛
استاد گروه مدیریت اموزشی دانشگاه شهید بهشتی

"سازما ن های یادگیرنده"
مصاحبه شونده؛دکتر رامسیس افتخاری

( صاحب نظر در حوزه تکنولوژی آموزشی و سازما ن های یادگیرنده)
 

معرفی کتاب

سازمان های یاد گیرنده
تالیف؛دکتر محمود نکویی مقدم
ملیکه بهشتی فر