کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

با عنایت به اجرای مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شماره ۱۳۵۸۲۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را براساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری) قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بالاتر از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور عملیاتی نمودن بند اول ماده (۲) دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱) و شناسایی ظرفیت های مدیریتی اقدام به اجرای کانون ارزیابان نموده است.

جدول برگزاری کانون های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران در سال 1399

ردیف

استان

سازمان

تاریخ

تعداد

پایه

میانی

ارشد

1

هرمزگان

مدیریت و برنامه ریزی

خرداد

9

27

2

11-12-13

2

نوشهر

بنادر و دریانوردی

تیر

6

6

1

9-10

3

کرمانشاه

مدیریت و برنامه ریزی

تیر

15

13

 

17-18-19

4

بندر انزلی

بنادر و دریانوردی

تیر

23

4

2

23-24-25

5

تهران

خبرگزاری و بهره وری

تیر

6

5

 

29

6

تهران

بنادر و دریانوردی

مرداد

32

 

 

20-21-22

7

تهران

بنادر و دریانوردی

مرداد

20

8

 

27-28-29

8

تهران

بنادر و دریانوردی

شهریور

 

1

7

19

9

هرمزگان

مدیریت و برنامه ریزی

شهریور

31

11

 

7-8-9

10

تهران

جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مرکز

مهر

14

6

6

14-15-16

11

کرمان

مدیریت و برنامه ریزی

مهر

33

10

 

21-22-23