انتشار اخبار نظام اداری کشور انتشار اخبار نظام اداری کشور

انتشار اخبار و گسترش آگاهی از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی، در جهان امروز است. ما در عالمى زندگی می کنیم که آگاهی بیشتر می تواند، موجب توانمندسازى فرد و جامعه گردد و یکی از حوزه هايى که انسان ها همواره با آن در ارتباط هستند، نظام اداری است. نظام اداری مسئول اجراى سياست هاى حاكميت و ارائه خدمات به مردم است و این وظايف را، با استناد به اسناد و قوانین موضوعه به انجام مى رساند.
در این سالها، همواره فقدان رسانه ای تخصصى و مستقل، جهت بازتاب اخبار نظام اداری کشور و تفسیر و تحلیل وضعیت موجود و ارائه چشم اندازهای مطلوب آن، احساس می شد، تا هم موجب ارتقاء آگاهی بیشتر مدیران و کارکنان گردد و هم جامعه به رسالت های نظام اداری اشراف بیشتری پیدا نماید.
به جهت تحقق این امر، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنابر رسالت قانونى و مسئوليت پذيرى اجتماعى اش، بر آن شد که اخبار نظام اداری را بصورت هفتگی از شبکه کارمند منتشر نماید، تا مخاطبان از اهمِ اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده، مطلع گردند و با ارائه تحلیل و تفسیر صاحبنظران، صبغه ى معرفتی اخبار منتشر شده پر رنگ تر گردد.​

ردیف

زمان

اخبار نظام اداری کشور

 اخبار استانها اخبار مرکز

1

هفته دوم شهریور

مشاهده/ دریافت

*

*

2

هفته سوم شهریور  

مشاهده/ دریافت

*

*

3

هفته چهارم شهریور

مشاهده/ دریافت

*

*

4 هفته اول مهرماه مشاهده/ دریافت

مشاهده/ دریافت

مشاهده/ دریافت

5 هفته دوم مهرماه نظام اداری کشور سازمان برنامه
و بودجه
دریافت/مشاهده
6 هفته سوم مهرماه      
7 هفته چهارم مهرماه مشاهده/ دریافت مشاهده/ دریافت مشاهده/ دریافت