* *

فصلنامه  مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 3

جستارهای علمی
سپهرنظریه
 نشست های تخصصی
 مصاحبه تخصصی
  معرفی همایش وکنفرانس
 مکتب شناسی حکمرانی خوب
 معرفی کتاب  

جستارهای علمی

بازگشت عقلانیت؛ کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی

نقش خط مشی آموزشی در کیفیت کشورداری (حکمرانی): سخنرانی دکتر حسن دانایی فرد

سپهر نظریه

مفهوم و معانی حکمراویی/ دلایل توجه به حکمرانی/ تفاوت حکومت وحکمرانی دولتی/ 
مدل های حکمرانی/مدل حکمرانی مطلوب/مدل حکمرانی مردم سالارانه/
مدل حکمرانی دولتی/اهداف حکمروایی دولتی/ویژگی های عملکردی حکمروایی دولتی

نشست های تخصصی

 حکمرانی خوب ؛ نشست شماره 1

 حکمرانی خوب؛ نشست شماره 2

مصاحبه تخصصی

حکمرانی مطلوب
مصاحبه شونده: دکتر حمید تنکابنی، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

معرفی همایش وکنفرانس

همایش شماره 1
کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

همایش شماره 2
همایش ملی حکمرانی اسلامی
مکتب شناسی حکمرانی خوب

برگرفته از مجله تجارت فردا شماره 234

معرفی کتاب

دانشکده حکمرانی
مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی جهان