* *

فصلنامه  مطالعات و پژوهش های اداری - شماره 1

​ مقالات
مستندات قانونی
  نشست های تخصصی
 مصاحبه
 کافه کتاب

مقالات

طراحی الگوی مفهومی پیوست فرهنگی طرح های کلان در سازمان های دولتی وعمومی

تاثیر فرهنگ سازمانی برعملیات منابع انسانی؛مطالعه ای بر دانشگاه های خصوصی نیجریه

مستندات قانونی

پرونده نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی

معرفی نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی

پروژه تبیین اصول، ابعاد،مولفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی در نظام اداری

مصاحبه تخصصی

با حضور دکتر رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

نشست های تخصصی

نشست اول: توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور

نشست دوم: واکاوی وشناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی

نشست سوم: نقشه راه توسعه و پایش فرهنگ سازمان دستگاه های اجرایی

نشست چهارم: آشنایی با موضوعات علوم رفتاری موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی

معرفی کتاب

فرهنگ ها و سازمان ها، برنامه ریزی ذهن