فصلنامه  آموزش مدیریت دولتی - شماره 2

​ مقاله
پرونده ویژه مرکز
مصاحبه
معرفی همایش
 معرفی و تلخیص کتاب

مقالات

دیدگاه مدیران
مجید مغنیان، 
رئیس سابق مرکز تکنولوژی آموزشی مرکز اموزش مدیریت دولتی 

 

بهبود مستمر برنامه های آموزشی کارکنان دولت در پرتو نیازسنجی آموزشی و مدیریت استعداد آنان؛ علی اصغر پورعزت ، علی محمدزاده 
 

 

نیازسنجی آموزشی: بهبود خط مشی گذاری و توسعه صلاحیت های حرفه ای کارکنان دستگاه-های اجرایی ؛ دکتر حسین خنیفر ، سجاد عسکری  متین  و علیرضا جوان بخت 

 

بهره گیری از منابع تعیین نیازهای آموزشی، گامی در جهت نیازسنجی آموزشی موفق در سازمان ها؛ فیروزه عطاریان 

 

پرونده ویژه مرکز

پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و نیم قرن فعالیت‌ آموزشی (1398-1348)

 

مصاحبه

"نیازسنجی آموزشی "
مصاحبه شونده: دکتر عمران رمضانی(رئيس محترم امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداری استخدامی کشور)

 

 

معرفی همایش

همایش ملی
خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیران وکارکنان دولت

تیر1398-اراک

 

معرفی و تلخیص کتاب

" نيازسنجي آموزشي در سازمان ها"
نویسنده گان: محمد عباس زادگان، جعفر ترک زاده