بانک اطلاعات مدیران جوان و زن بانک اطلاعات مدیران جوان و زن

کد ملی ده رقمی بدون خط تیره
/ /  
/ /  
تعداد کل سالهایی که تصدی پست های مدیریتی را بر عهده داشته اید
رسمي   رسمي آزمايشي   پيماني   قراردادي