* *

فهرست عناوین دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29)

ردیف

عنوان

ساعت

1

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط

4

2

شناخت نظام اداری ایران

4

3

روش‌ها و فنون آموزشی (تدریس)

8

4

روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی

8

5

تکنولوژی آموزشی

8