دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی

تقویم آموزشی کلاسهای زنده(live) - مرحله اول

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

(ریال)

سازماندهی

6

مدیران پایه

1400/1/29

1400/1/13

9

12

2

840.000

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

مدیران پایه

1400/2/4

1400/2/7

9

13

2

1.120.000

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

4

مدیران میانی

1400/2/12

9

13

1

560.000

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

مدیران پایه

1400/2/19

1400/2/12

9

12

2

840.000

فرآیند و فنون تصمیم گیری

6

مدیران پایه

1400/2/16

1400/2/28

9

12

2

840.000

مدیریت سرمایه اجتماعی

6

مدیران ارشد

1400/2/28

1400/2/29

9

12

2

840.000

مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران پایه

1400/3/2

1400/3/4

9

12

2

840.000

مدیریت رفتار سازمانی

12

مدیران پایه

1400/3/3

1400/3/5

1400/3/9

9

13

3

1.680.000

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

شغلی

(مشترک اداری)

1400/3/10

1400/3/12

9

12

2

840.000

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

12

مدیران پایه

1400/3/11

1400/3/17

1400/3/19

9

13

3

1.680.000

انگیزش در کار

8

مدیران پایه

1400/3/23

1400/3/25

9

13

2

1.120.000

 

تقویم آموزشی کلاسهای زنده(live) - مرحله دوم

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

(ریال)

جریان شناسی سیاسی و فرهنگی

4

مشترک مدیران

1400/04/01

9

13

2

560.000

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

6

مدیران میانی

1400/04/06

1400/04/08

9

12

2

840.000

حل مساله و تصمیم گیری

8

مدیران پایه

1400/04/20

1400/04/22

9

13

2

1.120.000

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات کشور

6

مشترک مدیران

1400/05/03

1400/05/05

9

12

2

840.000

 مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی)

12

مدیران میانی

1400/05/17

1400/05/19

1400/05/24

9

13

3

1.680.000

کیفیت زندگی کاری

6

مدیران پایه

1400/05/31

1400/06/02

9

12

2

840.000

نظام های اداری و تطبیقی و محک زنی

6

مدیران میانی

1400/06/07

1400/06/09

9

12

2

840.000

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

مشترک مدیران

1400/06/21

1400/06/23

9

12

2

840.000

مدیریت موثر وقت

4

مدیران پایه

1400/06/28

9

13

1

560.000

 

مرحله اول دوره هاي آموزشي مديران سياسي و ارشد

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

مدیریت بحران

 

6

مدیران سیاسی

1400/4/14

14

19

1

840/000 ریال

آینده پژوهی

6

مدیران ارشد

1400/4/28

14

19

1

840/000 ریال

مدیریت مسائل عمومی

12

مدیران سیاسی

1400/5/4

1400/5/5

14

19

2

840/000 ریال

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

مدیران ارشد

1400/5/18

14

19

1

840/000 ریال

آمایش سرزمین

6

مدیران سیاسی

1400/6/8

14

19

1

840/000 ریال

کارآفرینی سازمانی

6

مدیران ارشد

1400/6/15

14

19

1

840/000 ریال