دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی

تقویم آموزشی کلاسهای زندهlive

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

(ریال)

سازماندهی

6

مدیران پایه

1400/1/29

1400/1/13

9

12

2

840.000

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

مدیران پایه

1400/2/4

1400/2/7

9

13

2

1.120.000

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

4

مدیران میانی

1400/2/12

9

13

1

560.000

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

مدیران پایه

1400/2/19

1400/2/12

9

12

2

840.000

فرآیند و فنون تصمیم گیری

6

مدیران پایه

1400/2/16

1400/2/28

9

12

2

840.000

مدیریت سرمایه اجتماعی

6

مدیران ارشد

1400/2/28

1400/2/29

9

12

2

840.000

مدیریت استرس(بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران پایه

1400/3/2

1400/3/4

9

12

2

840.000

مدیریت رفتار سازمانی

12

مدیران پایه

1400/3/3

1400/3/5

1400/3/9

9

13

3

1.680.000

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

شغلی

(مشترک اداری)

1400/3/10

1400/3/12

9

12

2

840.000

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

12

مدیران پایه

1400/3/11

1400/3/17

1400/3/19

9

13

3

1.680.000

انگیزش در کار

8

مدیران پایه

1400/3/23

1400/3/25

9

13

2

1.120.000