دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی

تقویم آموزشی کلاسهای زندهlive

مرحله اول

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه (ریال)

1

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی و قانون الحاق موادی به آن

6

ویژه مدیران

22/2/99

23/2/99

9

12

2

690000

2

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها

12

ویژه مدیران

27/2/99

29/2/99

7/3/99

10/3/99

9

12

4

1380000

3

مدیریت موثر وقت

4

ویژه مدیران

17/3/99

18/3/99

9

11

2

460000

4

مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات

4

ویژه مدیران

19/3/99

21/3/99

9

11

2

460000

 
 

 

مرحله دوم

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه (ریال)

1

مقابله با بحران

8

عمومی کارکنان

(کلیه مدیران و کارکنان)

15/04/99

16/04/99

9

12

2

760000

2

اصول و فنون مذاکره  و متقاعد سازی

4

مدیران زن وجوان

(سطوح میانی و ارشد)

22/04/99

9

12

1

460000

3

بهره وری و تکنیک های  اندازه گیری

6

عمومی کارکنان

(کلیه مدیران و کارکنان)

29/04/99

30/04/99

9

12

3

570000

4

رهبری تحول در سازمان ها

9

مدیران

(سطح میانی)

05/05/99

06/05/99

07/05/99

9

12

3

1035000

5

مدیریت استرس   

(بهداشت روانی کارکنان)

6

مدیران

 (سطح پایه)

12/05/99

13/05/99

9

12

2

690000

6

اصول و مبانی سازماندهی

8

مدیران جوان و زن

(سطوح میانی و ارشد)

20/05/99

21/05/99

9

12

2

920000

 
 

 

مرحله سوم

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه (ریال)

 

مدیریت موثر وقت

4

مدیران

 (سطح پایه)

19/5/99

10

14

1

460000

1

بهداشت عمومی درمحیط کار

8

شغلی(مشاغل عمومی)

26/5/99

28/5/99

9

13

2

920000

2

خلاقیت و نوآوری(سازمانی)

6

مدیران (سطح میانی)

2/6/99

4/6/99

9

12

2

690000

3

آینده پژوهی

6

مدیران(سطح ارشد)

11/6/99

12/6/99

9

12

2

690000

4

بهره وری نیروی انسانی

6

مدیران (سطح میانی)

16/6/99

18/9/99

9

13

2

690000

5

مهارتهای ارتباطی مدیران

8

مدیران

 (سطح پایه)

23/6/99

25/6/99

9

13

2

920000

6

انگیزش در کار

8

مدیران

 (سطح پایه)

30/6/99

1/7/99

9

13

2

920000

7

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

مدیران

 (سطح پایه)

6/7/99

8/7/99

9

12

2

690000

8

آشنایی با روشهاو فنون کار با مدیران مافوق

6

مدیران

 (سطح پایه)

13/7/99

15/7/99

9

12

2

690000

9

گزارش نویسی در امور اداری

12

شغلی (مشاغل عمومی)

 

20/7/99

22/7/99

27/7/99

9

13

3

1380000

10

تیم سازی و شیوه کار گروهی

6

مدیران

 (سطح پایه)

5/8/99

7/8/99

9

12

2

690000

 

 

مرحله چهارم

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

1

آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

6

عمومی کارکنان

17/6/99

19/6/99

9

12

2

570000

2

تجارت الکترونیکی

6

عمومی کارکنان

24/6/99

26/6/99

9

12

2

570000

3

بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری

6

عمومی کارکنان

7/7/99

9/7/99

9

12

2

570000

4

مدیریت سبز

8

عمومی کارکنان

 

14/7/99

16/7/99

9

13

2

760000

5

مدیریت بحران

6

مدیران جوان و زن (میانی و ارشد)

21/7/99

23/7/99

9

12

2

690000

6

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

مدیران پایه

28/7/99

29/7/99

9

12

2

690000

7

فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی

9

مدیران میانی

11/8/99

12/8/99

9

13

2

1035000

8

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

4

مدیران حرفه ای

18/8/99

9

13

1

460000

9

مدیریت اقتضایی

4

مدیران جوان وزن (میانی و ارشد)

25/8/99

9

13

1

460000

10

کیفیت زندگی کاری

6

مدیران پایه

2/9/99

3/9/99

9

12

2

690000

11

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

12

مدیران پایه

9/9/99

9

13

3

1380000