* *

صورتجلسات هیات امنا​ء مرکز آموزش مدیریت دولتی

فهرست

تاریخ

صورتجلسه پانزدهمین نشست هیات امنای مرکز 99/1/28
صورتجلسه چهاردهمین نشست هیات امنای مرکز 98/7/23

صورتجلسه سیزدهمین نشست هیات امنای مرکز

97/10/18

صورتجلسه دوازدهمین نشست هیات امنای مرکز

97/5/16

صورتجلسه یازدهمین نشست هیات امنای مرکز

96/9/14

صورتجلسه دهمین نشست هیات امنای مرکز

95/4/26

صورتجلسه نهمین نشست هیات امنای مرکز

94/12/11

صورتجلسه هشتمین نشست هیات امنای مرکز

94/9/10

صورتجلسه هفتمین نشست هیات امنای مرکز

93/10/22

صورتجلسه ششمین نشست هیات امنای مرکز

92/11/12

صورتجلسه پنجمین نشست هیات امنای مرکز

92/2/17

صورتجلسه چهارمین نشست هیات امنای مرکز

91/2/10

صورتجلسه سومین نشست هیات امنای مرکز

90/4/1

صورتجلسه دومین نشست هیات امنای مرکز

89/3/31

صورتجلسه اولین نشست مشترک هیات امنای موسسه عالی آموزش و پژوهش و مرکز آموزش مدیریت دولتی

89/1/15