سوالات متداول سوالات متداول

1ـ حداقل يك مدير در سال بايد چند ساعت دوره آموزشي بگذراند؟

 شصت(60) ساعت دوره آموزشي

2ـ حداقل يك كارمند در سال بايد چند ساعت دوره آموزشي بگذراند؟

چهل(40) ساعت دوره آموزشي

3ـ آيا دستگاه هاي اجرايي استان مي توانند راساً دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي را برگزار نمايند؟

خير ـ برگزاري دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي در طول سال به عهده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مي باشد.

4ـ گواهينامه كدام دسته از دوره هاي آموزشي براي احتساب ارتقاي كارمندان دولت در رتبه هاي شغلي ملاك عمل است؟

گواهينامه دوره هاي شغلي و مديريتي

5- دوره ها ي آموزشي كاركنان دولت كه از نوع آموزشهاي كوتاه مدت بوده و با توجه به زمان اجرا، ماهيت و محتواي آنها به چهار دسته تقسيم مي شوند كدامند؟

1- توجيهي بدو خدمت

2- آموزشهاي شغلي

3- آموزش هاي فرهنگي و عمومي و فناوري اطالعات

4- آموزشهاي مديران.

6- انواع گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم كدامند؟

گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي، تخصصي - پژوهشي سطح (1)

7- دوره هاي شغلي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟

1- آموزشهاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي

2- آموزشهاي ارتقاءشغلي 3-آموزشهاي ويژه تمديد قرار دادكار معين

3- آموزشهاي كوتاه مدت خارج از كشور

8-  كداميك از كاركنان دولت مشمول نظام آموزشي قرار مي گيرند؟

رسمي- پيماني قراردادي كار معين

9- اعضاء كميته اجراي آموزش و توانمند سازي دستگاهها متشكل از چه كساني است؟

1- بالاترين مقام دستگاه (رييس)

2- مسئول آموزش دستگاه (دبير)

3- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي(ناظر)

4- مدير امور اداري و منابع انساني دستگاه

5- يك نفر از كارشناسان آموزش دستگاه.

10- حداقل نمره قبولي براي هر دوره يا پودمان آموزشي چند مي باشد؟

60 از 100 امتياز.                      

11-  براي اخذ گواهينامه هاي نوع دوم حداكثر بايد چه ميزان از كل آموزش ها ، آموزش عمومي و فرهنگي باشد؟

يك پنجم.

12- نحوه ثبت نام در بانک دانشوران مرکز آموزش مدیریت دولتی به چه صورت است؟

ابتدا قبل از ثبت نام اقدامات زیر را انجام داده:

1- فقط از نرم افزار google chrome  برورسانی نمائید.

2-clear browsing data رااجرا نموده و پاک نمائید.

13- فرآیند ثبت مقاله به چه صورتی است؟

 

14- نحوه اطلاع و شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی به چه صورت می باشد؟

شما می توانید به آدرس https://www.smtc.ac.ir/specialtymeetings مراجعه کنید و از کلیه نشست ها به صورت حضوری و غیرحضوری مطلع شوید.