امروزه يکي از مهمترين مولفه هاي  دانش مديريت انتقال دانش و تجربيات است. يک نظام مديريتي پويا و داراي بازدهي بالا و بهر ه ور چه در سطح کلان کشور و در سطوح ميانه و حتي خرد نيز نيازمند انتقال دانش و تجربيات نسلهاي مختلف به يکديگر است. تغييرات مديران و تزريق نيروهاي جوان به  سازمان ها موجبات رشد و بالندگي است اما براي اين که نظام مديريتي در يک کشور يا يک سازمان روند پويا، مستمر و رو به رشدي داشته باشد بايد تجارب و انديشه ها  به نسل هاي بعدي منتقل شود که اگر اين اتفاق نيفتد تغييرات گسترده و بدون توجه به تجارب گذشته ايجاد شوکهاي خطرناکي در يک سازمان  مي کند و نظام مديريتي را به استقبال ريسکهاي بحران زا مي فرستد.

در اکثر دولت هاي بعد ازانقلاب، تجربه به مثابه دانش ضمني به ندرت مبادله يا به اشتراک گذاشته شده است و هنگامي که وزرا(يعني صاحبان اصلي دانش)کابينه راترک مي کنند اين تجربيات گرانبها نيز به همراه آنها از هيئت دولت خارج مي شود. بنابراين بهره برداري از يک رخداد مديريتي در طول وزارت اين افراد، از مرحله ظهور ايده و دلائل بروز آن، بررسي جوانب مختلف مسئله، واقعيت هاي محيطي و سازماني، تصميم گيري ها و بررسي اثرات اجراي آنها، نه تنها نيازمند ثبت به عنوان يک واقعه تاريخي است بلکه تحليل صحيح همه زواياي آن مي تواند راهگشاي وزار ومديران آينده باشد. از اين رو مستندسازي آموخته اين مديران راهکاري مطمئن براي انتقال تجربيات فردي و اجتماعي به مديران فرداست.

با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز آموزش مدیریت دولتی، با سابقه و روش های علمی مناسب در حوزه مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات مدیران در دستگاه ها و استان های مختلف، در راستاي تکاليف و وظايف خود و به منظور گردآورري گنجينه غني تجارب مديران،  و قابل بهره برداي نمودن آن براي نظام مديريتي کشور، مدتي است طرح ملي مستندسازي تجارب مديران را در دستور کار خود قرار داده است؛ مديراني که 40 سال دستاوردهاي خود را به محملي براي رفاه، آرامش، ثروت، صلح و امنيت پايدار براي مردم ايران تبديل کرده اند.

شایان ذکر است گزارشی از برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه  به زودی از همین سایت منتشر خواهد شد.