نمایش محتوا نمایش محتوا

شرح خدمت:

پس از تشکیل پرونده افراد واجد شرایط و بررسی آن توسط دستگاه‌های اجرایی، پرونده ذینفعان به کمیته سرمایه انسانی دستگاه جهت بررسی و تایید در شورای راهبری توسعه مدیریت ارسال می‌شود. سپس پرونده‌های تایید شده برای تایید نهایی به کمیته سه نفره مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می‌شود. در مرحله بعدی، افراد واجد شرایط در آزمون جامعی که مرکز براساس نتایج دریافتی از کمیته سه نفره سازمان برگزار می‌کند، شرکت می‌نمایند. سئوالات مشاغل اختصاصی این آزمون توسط دستگاه‌های اجرائی محل خدمت ذینفعان طراحی و به مرکز ارسال می‌شود تا در بانک سئوالات مرتبط ذخیره گردد. سئوالات مشاغل عمومی، مدیریتی و آموزش‌های فرهنگی و عمومی توسط مرکز طراحی و در بانک سئوالات مرتبط ذخیره می‌شود. بعد از کسب حد نصاب نمره قبولی توسط شرکت‌کنندگان واجد شرایط در آزمون جامع، مراحل بعدی صدور گواهینامه نوع دوم طبق مفاد بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 1390/12/04 در مرکز انجام می‌شود.

 فرایند:

 
 
 
 

مبانی قانونی:

1-بند(2) ماده 9 و ماده 10  بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30(موضوع نظام آموزش کارمندان دولت)

2-بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 1390/12/04

3- ماده (12) بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 1392/11/14 (اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت )

واجدین شرایط دریافت خدمت:

 

 

 

خدمات مرتبط:

تکمیل و به‌روزرسانی بانک سئوالات آزمون‌های جامع گواهینامه نوع دوم

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت