برنامه آموزش ویژه زنان مدیر برنامه آموزش ویژه زنان مدیر

به منظور کمک به فرایند توان افزایی جامعه ی زنان فعال کشور برای ایفای نقش های قوی تر و برجسته تر و نیز آمادگی آنها برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی علاوه بر برگزاری سلسله نشست های تخصصی«تجارت زیسته زنان» در روزهای شنبه هر هفته، بسته های آموزشی ویژه ای را برای بانوان مدیر  شاغل در سطوح مختلف مدیریتی پیش بینی کرده است.

این بسته های آموزشی در قالب عناوین آموزشی برای مدیران: عملیاتی، پایه، میانی و ارشد به صورت حضوری و غیرحضوری طراحی شده است. از آنجا که برخی از دستگاه های اجرایی در پایان سال 1397 آمادگی تشکیل کلاس های حضوری برای بانوان مدیر را نداشتند، برای هریک از سطوح مدیریتی پایه و میانی، سه عنوان آموزشی به صورت غیرحضوری برگزار می شود.