ارتباط مستقیم با رییس مرکز ارتباط مستقیم با رییس مرکز

دکتر زهرا احمدی پور
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

پست الکترونیک:  z.ahmadipour@smtc.ac.ir

تلفن:3و42501602

نمابر: 42501600