آشنایی با برخی از مراکز آموزش مدیریت و علوم اداری در جها ن آشنایی با برخی از مراکز آموزش مدیریت و علوم اداری در جها ن

  • موسسه اینتان مالزی
  • موسسه مدیریت دولتی کشورترکیه و خاورمیانه
  •  موسسه بین المللی علوم اداری(IIAS)