کتابهای در دست انتشار کتابهای در دست انتشار

عنوان کتاب مولف/مترجم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ    ﻣﻮﻟﻒ: ﻓﻀﻞ اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺮوز
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﻧﻈﺎم اداري اﯾﺮان  ﻣﻮﻟﻔﺎن: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻠﮏ اﺧﻼق، ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻬﺪوي راد
اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﺎن: ﻓﺮج اﷲ رﻫﻨﻮرد، ﺳﺎﻧﺎز رﻫﻨﻮر
ﻫﻨﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ 

 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: آرﯾﻨﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﯿﻨﺎ  ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺋﺒﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ نویسنده: علی صفدري، نعیمه برجعلی لو