چشم انداز

ایفای نقش محوری در ارتقاء مدیریت امورعمومی ازطریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان بخش دولتی در سطح ملی و منطقه ای در افق 1404

ماموریت ها

  1. خط‌مشی‌گذاری‌ اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارکنان در نظام اداری منطبق بر اسناد فرادستی و سیاستگذاری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور؛
  2. آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت با تاکید بر آموزش‌های راهبردی، مهارتی وکاربردی؛
  3. مدیریت شبکه‌های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی.