آموزش های حقوق شهروندی برای کلیه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی آموزش های حقوق شهروندی برای کلیه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

به‌منظور کمک به اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی ابلاغی مورخ 1395/9/29 ریاست محترم جمهوری و تبیین تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای‌عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز در اجرای بخشنامه 1091808مورخ 1395/12/22 سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی به‌عنوان تنها متولی برگزاری دوره‌های آموزشی «منشور حقوق شهروندی» و «حقوق شهروندی در نظام اداری»، موظف است ضمن برگزاری دوره‌های مذکور برای کلیه مدیران و کارکنان دولت تا پایان سال 1397، گزارش اجرای آموزش‌های حقوق شهروندی در کشور را هر سه ماه یکبار تنظیم و ارائه نماید.

لذا بدینوسیله اعلام می‌دارد: دستگاه‌های اجرایی مخاطب بخشنامه اخیرالذکر و واحدهای استانی آنها لازم است حداکثر تا 1397/3/19 فهرست‌های جداگانه آن‌دسته از مدیران و کارکنان خود را که از تاریخ 1395/12/22 تا کنون موفق به شرکت در دوره‌های «منشور حقوق شهروندی» و«حقوق شهروندی در نظام اداری» نشده‌اند، در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ستادی به مرکز آموزش مدیریت دولتی و در استان‌ها به مدیریت‌های آموزش و پژوهش توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه نمایند.

لذا مراتب آمادگی این مرکز و مدیریت‌های آموزش و پژوهش توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را برای اجرای آموزش‌ها به‌صورت حضوری یا غیرحضوری، متناسب با ایام مورد نظر دستگاه‌ها در بازه‌های زمانی پیشنهادی اعلام می‌دارد.