مدیران مدیران

محمدرضا عارفی راد

  

عنوان پست سازمانی: مدیر کل
محل خدمتدفتر آموزش های مجازی و تولید منابع چندرسانه ای
تلفن : 22223660
پست الكترونيك : m.arefi@smtc.ac.ir
نمابر : -

سوابق تحصيلي :   

  شهرمحل تحصیل

نام واحد آموزشي

رشته تحصيلي

     مقطع تحصيلی

تهران

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

کارشناسی

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی تهران-مرکز

مدیریت دولتی(تحول)

کارشناسی ارشد

 

سوابق شغلی وسمت های علمی واجرایی:

سمت

 از سال

محل خدمت

 کارشناس روابط عمومی

1367

سازمان امور اداری واستخدامی کشور

 کارشناس

1381-1368

مرکز (دفتر بهبود مدیریت)

کارشناس مسوول

1383-1381

مرکز(دفتر امور استان ها)

رئیس گروه آموزش کوتاه مدت

1385-1383

دفتر اموراستان ها

معاون مدیرکل

1389-1385

مرکز (دفتر امور استان ها)

معاون مدیر کل

1390

مرکز(دفتر ریاست مرکز)

معاون مدیر کل

1391تا1396

دفتر آموزش های مجازی وتولید منابع چند رسانه ای

مدیرکل

1397

دفتر آموزش های مجازی وتولید منابع چند رسانه ای

 

 

فعالیت های آموزشی  وتدریس :

نوع فعالیت(تدریس)

سال

محل آموزش

مدیریت منابع انسانی

1380

 مرکزآموزش هلال احمر تهران

 مدیریت وبهره وری سازمانی 

1384

سازمان فنی وحرفه ای

تئوری سازمان ومدیریت

1385

مرکز آموش پست تهران

مدیریت ورفتار سازمانی

1378

مرکز آموزش راه آهن

سمینار خود کنترلی

1388

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مدیریت امور کارکنان

1389

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

فعالیت های حرفه ای تولید منابع چند رسانه ای:

سمت

عنوان برنامه ها

تعداد برنامه ها

مدیر اجرایی برنامه مستند

 ترکیبی

10برنامه تحول نظام اداری کشور

12

تهیه بسته اجرایی  وآموزشی

توانمند سازی آموزش کارکنان دولت

3عنوان

تهیه بسته اجرایی  وآموزشی

ساختار ها وفرآیند های سازمانی

3عنوان

تهیه بسته اجرایی  وآموزشی

بهره وری  وفرهنگ سازمانی

3عنوان

مدیر امو اجرایی وهماهنگی

تحول در نظام اداری ( نقدها ونظرها)

12عنوان

تهیه مستند رسانه ای مرکز از نگاه 10چهره فرهیخته برتر مدیریت

مستند/گزارشی

استودیی 30دقیقه

طرح تولید ایران از نگاه برنامه های توسعه قبل وبعد از انقلاب اسلامی ایران

مستند ترکیبی

پرتابل واستودیی

تهیه مستند تربیت مدیران آینده کشوربا همکاری مدیران عالی و فرهیختگان علمی ومدیریت

مستند ترکیبی

پرتابل واستودیی

 

مقالات  و فعالیت های،آموزشی، پژوهشی:

عنوان

نام  ومحل همايش

رهبری تحول در سازمان ها

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مقاله بررسی اثربخشی آموزش های بهبود مدیریت ازنظر  مدیران پایه ومیانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد

مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان مرکز

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عضويت ها در شوراها ،کمیته ها ومجامع علمی ونهادهای انقلابی:

عضويت

مدت

از سا ل

عضو کمیته آموزش کارکنان (مرکزآموزش مدیریت دولتی)

3سال

1379

عضو کمیته ممیزی کیفیت آموزش کارکنان is 2000

یک سال

1385

عضو کارگروه  علمی توانمند سازی آموزش کارکنان(سیاست های ابلاغی رهبری)

دو سال

1389

عضو کارگروه علمی ساختار وفرآیند ها(ابلاغی رهبری)

دو سال

1389

عضو شورای راهبری سیاست های کلی نظام اداری( ابلاغی رهبری)

1389تا1390

با ابلاغ معاون رئیس جمهور

دبیرکمیته علمی  بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری

1390

با ابلاغ دکتر علی رضائیان

 

تشویق ها:

مدیرنمونه موسسه عالی آموزش وپژوهش

دستگاهی وملی

1386

تشویق نامه از معاون پژوهشی موسسه

دستگاهی

1384

تشویق نامه از معاون آموزشی موسسه

دستگاهی

1387

تشویق نامه از معاون پزوهشی موسسه

دستگاهی

1385

تشویق نامه از معاون پشتیبانی مرکز آموزش

دستگاهی

1390

تشویق نامه از رئیس مرکز آموزش آموزش مدیریت دولتی

دستگاهی

1391

تشویق نامه از رئیس مرکز آموزش آموزش مدیریت دولتی

دستگاهی

1392

تشویق نامه از رئیس مرکز آموزش آموزش مدیریت دولتی

دستگاهی

1396

تشویق نامه از معاون آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

دستگاهی

1396