دوره های در حال ثبت نام دوره های در حال ثبت نام

ردیف

عنوان نشست تخصصی

تاریخ برگزاری

ساعت

شهریه (ریال)

ثبت نام/

1

تجارب مدیران(میراث فرهنگی و توسعه پایدار)

98/10/21

2

250000

2

کوچینگ(مربیگری) در سازمان

98/10/18

4

250000

 

3

خلاقیت و حل مسئله

98/10/07

2

250000

4

تاب آوری نظام اداری

98/10/4

4

250000

 

5

ابعاد حکمرانی علوی

98/9/23

2

250000

6

مدیریت جهادی

98/9/9

2

250000

 

7

کارگاه تخصصی رایانش ابری(Cloud Computing) مجازی سازی واینترنت اشیاء


98/11/29

 

8

 

2000000

 

8

کارگاه تخصصی تحول دیجیتال

98/11/27

8

2000000

 

9

آینده نگری

98/2/2

4

250000

10

حقوق شهروندی و توسعه پایدار (حقوق شهروندی 2)

98/2/4

4

250000

 

11

نقشه راه توسعه و پایش فرهنگ سازمانی دستگاه های اجرایی (توسعه فرهنگ سازمانی 3)

98/2/11

4

250000

 

12

بررسی و اصلاح اختار سازمانی

98/3/22

4

250000

 

13

آشنایی با علوم رفتاری موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی

(توسعه فرهنگ سازمانی 4)

98/3/29

4

250000

 

14

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، الزامات، چالش ها (دولت باز)

98/4/12

4

250000

 

15

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

98/6/5

4

250000

 

16

جانشین پروری مدیران جوان و زن در راستای بهره وری اداری

98/5/6

4

250000

 

17

تحلیل مدیریت دانش در دستگاههای دولتی در ایران

98/6/27

4

250000

 

18

حکمرانی خوب

98/7/17

4

250000

 

19

راهبردهای نوین مدیران منابع انسانی

98/8/1

4

250000

20

راهبردهای توسعه نظام آموزش کارکنان دولت

98/9/6

4

250000