دوره های ویژه تربیت مدرسان دوره های ویژه تربیت مدرسان

 

  •   شرح خدمت :

        طراحی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تربیت مدرسان وصدورگواهینامه صلاحیت تدریس

  •   فرایند :

1- دریافت وبررسی درخواست افراد، سازمان ها وموسسات به همراه مستندات : مدرک تحصیلی، حکم کارگزینی ،گواهی سابقه تدریس ، معرفی نامه ، تکمیل فرم ثبت نام ، اسناد پرداخت شهریه  

2- برنامه ریزی و اجرای دوره 

3- اجرای یک دوره تدریس آزمایشی واخذ نتایج ارزشیابی آن

4- صدور گواهینامه

  • مبانی قانونی :    

بند 4 بخشنامه موضوع نظام آموزشی کارکنان دولت به شماره 1834/002مورخ 30/01/90

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 
  • فرایندخدمت: