مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری

شرح خدمت:

دریافت، پالایش و بررسی تجربیات مدیران به منظور بومی سازی دانش مدیریت و بهره برداری در نظام اداری

فرایند:

1- دريافت تجربیات  مديران حرفه اي سراسر کشور
2- بررسی و پالایش و طبقه بندی تجربیات
3- بومی سازی اطلاعات
4- استخراج تجربیات موفق و مفید
5- عقد قرارداد مشاوره و ارائه خدمات تخصصي در راستاي پالايش اطلاعات
6- یکپارچه و نشر تجربیات مدیران(مدیریت دانش)
7- ارائه به دستگاه های اجرایی کشور
 

مبانی قانونی:

قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 ، ماده 2 اساسنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه مدیران دستگاه های اجرایی کشور

 
خدمات مرتبط:

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت پژوهشی - دفتر پژوهش های کاربردی مرکز می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

42501415 : آقای نایبی

42501416: آقای معرفتی