راهبری و انجام پژوهش های کاربردی و مشاوره ای در حوزه نظام اداری راهبری و انجام پژوهش های کاربردی و مشاوره ای در حوزه نظام اداری

شرح خدمت:

 انجام پژوهش های کاربردی و مشاوره های تخصصی برای سازمان ها و موسسات

فرایند:

1-    دریافت موضوعات وعناوین از مبادی فرادستی ومجریان/ طبقه بندی/ پیگیری وساماندهی پروژه های پیشین/ تنظیم قرارداد مجریان وناظرین/ هماهنگی وتحویل گزارشات به ناظرین ودفاتر نظارتی/ پیگیری پرداخت ها/ بارگذاری چکیده ها بر پرتال مرکز/ تشکیل جلسات شورای علمی 
2-    بررسی محتوایی و کارشناسی طرح های پژوهشی، تصویب، انعقاد قرارداد و اجرای مرحله ای آنها 
3-    نظارت بر انجام کار
4-    تهیه گزارش از انجام کار

مبانی قانونی:

  1. مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور
  2. فصل نهم قانون خدمات کشوری
  3. مصوبات هیئت وزیران
  4. اساسنامه مرکز
  5.  شورای پژوهش

خدمات مرتبط:

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

** مسئولیت اجرا و برگزاری این خدمت بر عهده معاونت پژوهشی مرکز- دفترپژوهشهای کاربردی می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

42501415 : آقای نایبی

42501416: آقای معرفتی