برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

شرح خدمت:

طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش در چهار سطح کارکنان، کارشناسان، مدیران و مدرسان نظام اداری کشور

فرایند:

  1. دریافت و بررسی درخواست نیازسنجی سازمانها بهمراه مستندات (معرفی نامه، فرم ثبت نام،اسناد مالی و..)
  2. ارایه برنامه آموزشی
  3. نظارت بر فرایند برگزاری دوره و ارزیابی شکلی و محتوایی
  4. صدور گواهینامه

مبانی قانونی:

  1. مجوزهای سازمان اداری استخدامی کشور
  2. فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
  3. مصوبات هیات وزیران 
  4. اساسنامه مرکز

 

واجدین شرایط دریافت خدمت:

کلیه کارکنان نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور

 

خدمات مرتبط:

 

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

 

 

**  دوره های آموزشی کارکنان دولت در دو بخش حضوری و غیر حضوری برنامه ریزی و اجرا می شود. 

که مسئولیت بخش حضوری با مدیریت آموزشهای حرفه ای تخصصی و بخش غیر حضوری با دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

42501852 : آقای خادمیان (دوره های حضوری)

42501801: آقای همتی (دوره های غیر حضوری)