طرح بهینه کاوی تجارب موفق مدیریتی در حوزه اقتصاد مقاومتی طرح بهینه کاوی تجارب موفق مدیریتی در حوزه اقتصاد مقاومتی