دستنامه های دوره های آموزشی مدیران دستنامه های دوره های آموزشی مدیران

ردیف

عنوان دوره

نوع دوره

1

اصول و فنون مذاکرات بین‌الملل

حین انتصاب مدیران سیاسی

2

انگیزش در کار

حین انتصاب مدیران پایه

3

برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر وظایف)

حین انتصاب مدیران پایه

4

بهره‌وری نیروی انسانی

قبل از انتصاب مدیران میانی

5

بهسازی سازمانی

حین انتصاب مدیران ارشد

6

پژوهش‌های سازمانی

حین انتصاب مدیران میانی

7

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری)

حین انتصاب مدیران میانی

8

تکنیک‌های مدیریت راهبردی

حین انتصاب مدیران سیاسی

9

تیم‌سازی و شیوه کار گروهی

قبل از انتصاب مدیران پایه

10

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

حین انتصاب مدیران میانی

11

روابط کار

حین انتصاب مدیران پایه

12

فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)

حین انتصاب مدیران میانی

13

فرهنگ و اخلاق سازمانی

قبل از انتصاب مدیران میانی

14

کارآفرینی سازمانی

حین انتصاب مدیران ارشد

15

کیفیت زندگی کاری

حین انتصاب مدیران پایه

16

مبانی، ابعاد و محورهای سند چشم‌انداز

حین انتصاب مدیران سیاسی

17

مدل‌های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی

حین انتصاب مدیران میانی

18

مدیریت ارتباطات سازمانی

قبل از انتصاب مدیران میانی

19

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

حین انتصاب مدیران پایه

20

مدیریت بحران

حین انتصاب مدیران سیاسی

21

مدیریت دانش و دانشگران

قبل از انتصاب مدیران ارشد

22

مدیریت در قرآن (1)

قبل از انتصاب مدیران پایه

23

مدیریت سازمان‌های غیردولتی

حین انتصاب مدیران ارشد

24

مدیریت سازمان‌های کارآفرین

حین انتصاب مدیران ارشد

25

مدیریت عملکرد

قبل از انتصاب مدیران میانی

26

مدیریت فرهنگ سازمانی

قبل از انتصاب مدیران ارشد

27

مدیریت منابع (مالی، انسانی و …)

قبل از انتصاب مدیران پایه

27

حسابداری مدیریت استراتژیک

شغلی(مشترک اداری)