کارگاه های پژوهش محور کارگاه های پژوهش محور

 

کارگاه پژوهش محور "گفتمان سازی مدیریت دانش"
هدف کارگاه: آشنایی با اهمیت و نحوه ایجاد فرهنگ گفتمان سازی  مدیریت دانش  در سازمانها
مقدمه:
   در عصر کنونی، که به عصر اطلاعات و دانش مرسوم شده است، مزیت اصلی و رقابتی در سرمایه دانشی نهفته است. امروزه بزرگترین شرکتهای دنیا، برتری اصلی خود را نه در دارایی­ های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار بزرگ ،بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب نموده­ اند. با عنایت به اهمیت مدیریت دانش و ایجاد بستر گفتمان سازی مدیریت دانش در سازمانها، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، بعنوان بازوی فکر معاونتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با درک اهمیت موضوع نسبت به طراحی و اجرای کارگاههای مرتبط، سعی در ایجاد و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت دانش دارد. کارگاه ذیل بر این اساس طراحی  گردیده است.
 
 
محتوای کارگاه:
  • مبانی مدیریت دانش ( آشنایی با مفاهیم کلیدی ، مزایا و کلیات مدیریت دانش ، و نسلهای مدیریت دانش )
  • اهمیت و مزایای مدیریت دانش برای سازمانهای مختلف
  • سازمان بهره وری آسیایی و مدیریت دانش
  • ارائه شرکت کنندگان درخصوص نحوه انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمان متبوع خود
  •  بحث گروهی و کسب بازخورد شرکت کنندگان درخصوص دروس آموخته شده از ارائه ها
این کارگاه به صورت workshop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضای تعاملی و کارگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
مدت زمان کارگاه :  8 ساعت
مخاطبین کارگاه: کلیه مدیران و کارشناسان
ظرفیت کارگاه:حداکثر 30 نفر
شهریه شرکت در کارگاه: 1.420.000ریال
 
شماره ­های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 42501415-18