دوره های علمی - پژوهشی دوره های علمی - پژوهشی

عنوان دوره

ساعت دوره

نوع دوره

شهريه (ريال)

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد 6 عمومی 324.000
مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) 20 دوره های فناوری اطلاعات جدید(مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات) 1.080.000

حاکمیت فناوری اطلاعات
( اصول، چارچوب، استقرار)

12

مصوب (فناوری اطلاعات)

648.000

مدیریت خدمات  فاوا ILTL

12

مصوب (فناوری اطلاعات)

648.000

اقتصاد مقاومتی

12

مصوب (فناوری اطلاعات)

648.000

مدیریت دانش

8

مصوب عمومی

432.000

آینده پژوهی

6

تخصصی*

270.000

آیین نگارش مکاتبات اداری

12

مصوب (شغلی)

324.000

رفتار سازمانی

8

تخصصی مدیران*

432.000

حل مساله

8

تخصصی مدیران*

432.000

آشنایی با بورس

۱۲

تخصصی*

648.000

 
* توجه: پيش از شرکت در دوره هاي تخصصي، با اداره آموزش سازمان خود هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آوريد. 
 
------------------------------------------------------

دریافت راهنما 

----------------------------------------------------------

شماره های تماس

42501841:  آقای همتی - پشتیبان آموزش

44277298 : آقای المعی (امیری) - پشتیبان فنی