دوره های علمی - پژوهشی دوره های علمی - پژوهشی

 

حاکمیت فناوری اطلاعات(مبتنی بر موبایل)
 
مقدمه:
همگام با پيشرفت روز افزون فناوري در جوامع امروزي، نياز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمينه ها لازم است. با توجه به پيشرفت هاي قرن اخير در زمينه کامپيوتر، فناوري اطلاعات از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده است، به طوري که قرن حاضر را قرن اطلاعات نيز ناميده اند. قرني که در آن، استفاده بهينه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پيشرفت خواهد بود. وابستگي رشد علم و دستيابي به اطلاعات، اهميت فناوري اطلاعات را بيشتر نشان مي­دهد، به طوري که يکي از عوامل مهم در ارزيابي پيشرفت کشورها، امکان دستيابي به اطلاعات و نحوه استفاده از آن مي باشد. استفاده از اين فناوري ها، براي تمام کشورها امکان پذير است. گرچه موسسات پيشرفته، بهتر و کارآمدتر مي­توانند از اين فناوري در جهت پيشرفت و توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود استفاده نمايند. براین اساس دوره علمی – پژوهشی حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر موبایل با اهداف و سرفصل­های ذیل ارائه می گردد.
 
 
اهداف کلی دوره:
 •  آشنایی با اصول و مبانی فناوری اطلاعات
 • حرکت در مسیر ایجاد فناوری اطلاعت سازمانی
محتوای دوره:
 •  مفاهیم مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات
 • همسویی کسب و کار و معماری سازمانی
 • انواع استانداردها و چارچوب های مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات
 • مفاهیم چارچوب Cobit
 • فرآیندهای چارچوب Cobit و معرفی آن ها
 • روش ممیزی و اهداف کنترلی  Cobit
 • پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات ( Cobit)
 • ارتباطCobitبا ITILوISMS
 • توصیه ای برای افزایش خلاقیت

دریافت بخشی از فیلم دوره

 
 مدت زمان دوره : 12 ساعت
 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان
تاریخ برگزاری: دو هفته پس از ثبت نام 
شماره ­های تماس: 18-42501415
شهریه شرکت در دوره 378/000 ریال